KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) (dalej: RODO) oraz na podstawie właściwych przepisów krajowych, w tym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych umieszczone są poniżej.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka NOTEBOOKI.PL SP. Z O.O., ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, NIP 8943104421, REGON 367208934 KRS 0000676488, zwana dalej „Notebooki”.

2. Umożliwiamy szybki kontakt z Administratorem Danych:

a) Telefoniczny: 71 30 71 400

b) Mailowy: zapytaj@notebooki.pl

c) Pocztowy: na adres rejestrowy spółki

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie, tj.:

a) w celu przesyłania środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych;

b) w celu przesyłania środkami komunikacji elektronicznej magazynu w formie e-book/.pdf;

c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

4. Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać jedynie na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

5. Dane te mogą być przekazane następującym podmiotom: EMTS Sp. z o.o.. Z wymienionymi podmiotami zawieramy Umowy Powierzania Danych Osobowych, w których zobowiązujemy te podmioty do przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

6. Podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia świadczenie usług.

7. Dane Osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda zostanie cofnięta.

8. W sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO i/lub przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do  swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) sprostowania danych,

c) żądania usunięcia danych, jeżeli w Pana/Pani opinii brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,

d) ograniczenia przetwarzania danych (w przypadku, gdy firma ma nieprawidłowe dane bądź przetwarza dane bez podstawy do ich przetwarzania; w przypadku sprzeciwu co do dalszego przetwarzania, w przypadku gdy Pan/Pani nie chcą usunięcia danych z uwagi na ustalenie, dochodzenie roszczeń; może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania danych)

e) do przenoszenia danych do innego podmiotu,

f) do sprzeciwu co do przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych z uwagi na Pana/Pani szczególną sytuację,

g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych,

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które to prawo można wykonać w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.