W naszych recenzjach notebooków dużą uwagę zwracamy na kwestię sprzętowych zabezpieczeń – i chyba nic w tym dziwnego. Nigdy wcześniej termin „komputer osobisty” nie miał tak dosłownego znaczenia i obecnie w dobrej klasy laptopie nie powinno zabraknąć dodatków umożliwiających szybką i pewną identyfikację użytkownika. Oczywiście, tego typu wyposażenie nie od dziś jest obecne w sprzęcie biznesowym i tu widok skanera linii papilarnych, czytnika Smart Card oraz kamerki z funkcją rozpoznawania twarzy i zasłaniającą obiektyw mechaniczną przesłoną już raczej nikogo nie dziwi.

Ale uważniejsi obserwatorzy rynku IT z pewnością już zauważyli, że sprzętowe funkcje bezpieczeństwa zaczynają trafiać już także do tzw. sprzętu konsumenckiego – a zwłaszcza do maszyn z nieco wyższej półki cenowej, które nierzadko stają się czyimś notebookiem służbowym. Tym bardziej więc, zachęcam do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak zadbać o bezpieczeństwo notebooka? 11 rozwiązań dla profesjonalistów, w którym przybliżamy najważniejsze sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych w laptopie plików i informacji.

Oczywiście, nie sposób mówić o dobrze zabezpieczonym komputerze bez dobrej klasy oprogramowania, chroniącego sprzęt przed zagrożeniami czającymi się w czeluściach Sieci. A dzięki technologicznej rewolucji ostatnich lat, pozostajemy „online” praktycznie wszędzie i zawsze – Internet, tak jak i same komputery, uwolnił się od kabli i nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami notebooka wyposażonego w modem WWAN, to wystarczy aktywować funkcję „hotspot” w naszym smartfonie, by nadal pozostawać podpiętym do sieci WWW. A gdy zdarzy nam się trafić na lotnisko, dworzec lub do hotelu, to zwykle korzystamy z dostępnego tu Wi-Fi – tyle że bez 100% pewności, że dana sieć jest dobrze zabezpieczona i nie stanie się źródłem cyfrowej infekcji.

W przypadku, gdy na naszym dysku nie brakuje zdjęć, dokumentów oraz innych poufnych lub zwyczajnie ważnych danych, powinniśmy nie tylko dbać o tworzenie kopi zapasowej kluczowych plików, ale także chronić nasz sprzęt przed szkodliwym oprogramowaniem oraz atakami ransomware. Pamiętajmy bowiem, że w niektórych przypadkach wirtualny e-atak potrafi zakończyć się problemami większymi, niż fizyczne uszkodzenie lub nawet utrata sprzętu.

Razem z firmą Bitdefender, znanym producentem oprogramowania antywirusowego, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać roczną licencję o wartości 100 zł na pakiet Bitdefender Internet Security. Pakiet może się pochwalić licznymi nagrodami branżowymi, m.in. przyznanymi przez serwisy PC Mag, PC World i Tom’s Guide, oraz wyróżnieniami „Najlepsza ochrona” i „Najlepsza wydajność” serwisu AV-TEST.

 

Chwilowo wszyscy znaleźliśmy się w dość oryginalnej sytuacji i przed nami tygodnie (lub miesiące) domowej izolacji i konieczności unikania bliźnich. I tu pojawia się słuszne pytanie – co zrobić z tym całym czasem, aby nie zwariować? To pytanie kierujemy do Was, Drodzy Czytelnicy, i z nim właśnie będzie się wiązać zadanie konkursowe. Aby zdobić jedną z dziesięciu licencji pakietu Bitdefender Internet Security należy do nas przysłać zdjęcie Waszego „zestawu ratunkowego przed nudą”. Czy będzie to biblioteczka pełna książek, wypieszczony notebook gamingowy, uwielbiany desktop lub konsola, projektor i kolekcja filmów, smartTV i abonament na Netflix lub HBO GO, rower, buty do biegania, czy ukochany pies lub kot? O tym zadecydujecie sami.

 

 

Spośród nadesłanych fotografii wybierzemy 10 najciekawszych, najładniejszych, najbardziej kreatywnych i pomysłowych oraz zwyczajnie – najfajniejszych. Na Wasze zdjęcia czekamy do 29 marca pod adresem mailowym pytania@techsetter.pl. Nagrodzone fotografie trafią do naszego podsumowania konkursowego, które opublikujemy 4 kwietnia w formie artykułu na naszym portalu oraz facebookowej galerii na naszym profilu fb.

A zatem – smartfony w dłoń i do dzieła. :]

 

REGULAMIN KONKURSU „Bitdefenderem w wirusa – konkurs z licencjami!”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki uczestnictwa w konkursie „Bitdefenderem w wirusa – konkurs z licencjami!”, a także zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Notebooki.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14D, 53-609, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000676488, NIP 894-31-04-421, (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem Konkursu jest firma WHITE-MAGICK sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4, 00-074, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: KRS 0000235615 , NIP: 7772846309 , (dalej: Fundator).
 4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie znajdującej się̨ na portalu internetowym TECHSETTER.PL (dalej: „Strona konkursu”).
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz kodeksu cywilnego; konkurs rozpoczyna się w dniu 21.03.2020 i kończy się 29.03.2020 o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 6. Uczestnicy mają od dnia zakończenia konkursu 2 dni na zgłoszenie reklamacji, a Organizator zobowiązuje się rozstrzygnąć wniosek reklamacyjny w ciągu 30 kolejnych dni od daty wpłynięcia wniosku. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 10.04.2020.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook (Facebook, Inc. Z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) oraz Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. U.2019.847 z późn. zm.).
 9. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. U.2019.1145 z późn. zm.).
 10. Ze względu na swój charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji publicznej, a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu Zadania Konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

 

 • 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych adresów mailowych lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

 • 3. Zasady i przebieg Konkursu
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w regulaminie, w szczególności:
  1. Posiadać własne (indywidualne jako osoba fizyczna) konto pocztowe,
  2. Wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu,
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie zgodnie z §8 Regulaminu,
  4. Rozwiązać Zadanie Konkursowe polegające na nadesłaniu na adres pytania@techsetter.pl autorskiego zdjęcia przedmiotu lub aktywności ułatwiających spędzenie czasu w domu z powodu trwającej właśnie pandemii koronawirusa.
 2. Uczestnik może wielokrotnie wysyłać zadanie konkursowe, może jednak zostać nagrodzony wyłącznie raz.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”)
 4. W skład Komisji wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
 5. Komisja może nagrodzić 10 osób, których odpowiedzi uzna za najciekawsze (dalej: „Zwycięzcy”).
 6. Zadania konkursowe nadesłane po dniu 29.03.2020 nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 7. Przy wyborze Zwycięzców brana będzie pod uwagę w szczególności kreatywność nadesłanego zdjęcia.
 8. Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu nagrody w mailu zwrotnym.
 9. Odbiór nagrody również odbędzie się drogą mailową.
 10. Aby odebrać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do:
 11. Podania Organizatorowi aktualnego adresu e-mail celem umożliwienia nawiązania kontaktu i finalizacji przekazania nagrody.
 12. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków lub podania nieprawidłowych lub niepełnych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 13. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych w pkt. 7.
 14. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w postaci pieniężnej.

 

 • 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
 2. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu pocztowego;
 4. tworzą fikcyjne konta/profile pocztowe;
 5. którzy nadeślą odpowiedź zawierającą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt,
 6. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
 7. gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora, Koordynatora lub innych Uczestników Konkursu;
 8. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 9. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) nadsyłanych na adres pytania@techsetter.pl.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ignorowania odpowiedzi konkursowych w przypadku, gdy:
 11. Odpowiedzi te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
 12. Odpowiedzi konkursowe przedstawiają Organizatora w złym świetle;
 13. Odpowiedzi konkursowe zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów, w tym w szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora.

 

 • 5 Nagrody
 1. Nagrodę stanowi kod uprawniający do rocznego korzystania z licencji na pakiet Bitdefender Internet Security o wartości 99 zł netto.
 2. Organizator zastrzega, iż nagrody zostaną wydane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pełnych danych od Zwycięzców konkursu.
 3. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrody Organizator przyzna dodatkowo Nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od nagród. Wysokość dodatkowej Nagrody pieniężnej stanowi 11,1 % wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, że końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.
 5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

 

 • 6 Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych
 1. Uczestnik z chwilą przesłania Odpowiedzi konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania i rozpowszechniania autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Odpowiedzi konkursowych lub wizerunku w nim umieszczonego, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach promocyjnych Organizatora w kanałach social media, tj. w szczególności na profilach techsetter na Facebooku (https://www.facebook.com/techsetterpl/).
 2. Poprzez zgłoszenie Odpowiedzi konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
 3. przysługuje mu odpowiednio wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Odpowiedzi konkursowej lub prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób w nich przedstawionych, chyba że Odpowiedź konkursowa przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
 4. Odpowiedź konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
 5. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Odpowiedzi konkursowej zgodnie z Regulaminem przez Organizatora,
 6. wyraża zgodę na oznaczenie Odpowiedzi konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub też udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,
 7. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Odpowiedzi konkursowej.
 8. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Odpowiedzi konkursowej oraz prawa do korzystania i rozpowszechniania wizerunku/ów przedstawionych w Odpowiedzi konkursowej dotyczące nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania z Odpowiedzi konkursowej, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
 9. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
 10. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
 11. publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
 12. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
 13. wprowadzanie do pamięci komputera;
 14. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 15. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
 16. Wykorzystywanie Odpowiedzi konkursowej w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej. Z momentem, o którym mowa w ustępie 1 i 3, Uczestnik:
 17. udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Odpowiedzikonkursowej w rozumieniu art. 2 Ustawy, jak również przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich;
 18. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji Odpowiedzi Konkursowej, jak również poszczególnych jego części, zarówno o charakterze twórczym i nietwórczym;
 19. przenosi na Organizatora prawo do tłumaczenia Utworu na dowolny język oraz do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i rozporządzania Utworu lub jego częściami także w wersji przetłumaczonej.

 

 • 7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres pytania@techsetter.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko, dane do korespondencji Uczestnika dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 5. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej za pośrednictwem wiadomości prywatnej pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres.

 

 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), którym jest konieczność przeprowadzenia oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a także dostarczenia im Nagród. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane są także do celów podatkowych na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art.6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Notebooki.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14D, 53-609, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000676488, NIP 894-31-04-421.
 3. Dane osobowe Uczestników, za wyjątkiem Zwycięzców, nie będą przekazywane innym osobom trzecim, o ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w oficjalnych materiałach Organizator, podsumowujących Konkurs.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, dostarczenia Nagrody oraz wykonywania przez Organizatora praw, określonych w §6. Po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek niezbędny do uczestnictwa w Konkursie.
 7. W stosunku do danych osobowych Uczestników, przysługują im prawa do: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 9. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook.

 

 • 9 Dodatkowe informacje
 1. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Konkursem za pomocą poczty elektronicznej na adres: pytania@techsetter.pl.
 2. W razie zaistnienia sporu związanego z Konkursem Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Uczestnik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z Konkursem.
 5. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu związanego z Konkursem.
 6. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu związanego z Konkursem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 • 10 Prawo odstąpienia od Konkursu
 1. Uczestnik, który otrzymał nagrodę, może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu może zostać złożone na przykład:
 2. pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu,
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pytania@techsetter.pl jako załącznik do wiadomości mailowej.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827. Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Uczestnik jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od Konkursu zwrócić nagrodę lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze nagrodę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie nagrody na adres Organizatora przed jego upływem.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nagrody będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania nagrody.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie portalu TECHSETTER.PL pod adresem https://techsetter.pl/bitdefenderem-w-wirusa. Każdy z uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i celami Konkursu, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jej postanowień.